မူပိုင်ခွင့်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်အသေးစိတ်

ဤဆိုဒ်ကိုShan Baptist Convention (Eastern Shan)မှလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။.

ဤဆိုဒ်အတွက်အချက်အလက်များကိုinfo@essbc.org သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ။

မှတ်ချက်ပြုထားသောအရာများမပါလျှင်မူပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အရာအားလုံးကိုShan Baptist Convention(ES)မှထိန်းချုပ်ပါသည်။