ထမ်ႇမႃႇၵျၢမ်းလိၵ်ႈ

ထမ်ႇမႃႇၵျၢမ်းလိၵ်ႈတႃႇၽၢတ်ႈဢၼ်ႇ။

ၵျၢမ်းလိၵ်ႈတႆး

ၵျၢမ်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

တႃႇဢဝ်သႂ်ႇၼႂ်းၽူင်းၼၼ်ႉ လူတ်ႇဢဝ်တီႈလိင်ႉဢၼ်ပၼ်ဝႆႉတီႈၼႆႉသေၵမ်း။

လူတ်ႇဢဝ် ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈတႆးပႃးသဵင်

လူတ်ႇဢဝ် ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

လူတ်ႇဢဝ်ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈထႆး

လူတ်ႇဢဝ် လိၵ်ႈႁဵတ်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ