Terms & Conditions တႃႇလူတ်ႇ

လွင်ႈၸဝ်ႈယေႇသု ပွတ်ႉ12

လူတ်ႇဢဝ်လွင်ႈဢၼ်မီႈတီႈဝဵပ်ႉသႆႉႁဝ်းၶႃႈသေ တဵၵ်ႉ 'ၽွပ်ႉ'ၸိူင်မႆၢဝႃသူၸဝ်ၽွပ်ႉလွင်ဢၼ်မီးတီႈၼႆႈဢေႃႈ။

  • လူတ်ႇဢဝ်လွင်ဢၼ်မီႈၼႂ်းဝဵပ်ႉႁဝ်ႈၶႃႈ တႃႇၸႂ်ႉသူၼ်ႇတူဝ်လႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ၸႂ်ႈတႃႇၶႆၢ။ ၽႄဢဝ်တႃႇၸႂ်ႉသူၼ်ႇတူဝ်လႆႈ ဢမ်ၸႂ်ႈတႃႇၶႆၢ။ ဢဝ်မႅင်ႇပၼ်တၢင်ႇၵေႃႉလႆႈတႃႇၸႂ်ႉသူၼ်ႇၸတူဝ်လႆႈ ဢမ်ၸႂ်ႈတႃႇၶႆၢ။
  • ၸိူဝ်းၼႆႉလူတ်ႇတႃႇၶႆၢဢမ်ႇလႆႈ။ လူတ်ႇဢဝ်ပွတ်ႉဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပိူၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်ႉငိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ။
  • လူတ်ႇဢဝ် မဵဝ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉသွႆတၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇမဵဝ်းၸႃႉမိူဝ်ႈလဵဝ်တေႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။
  • ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်တင်ႇဝႆႉတီၼႆႉ တႃႇၶႆၢဢဝ်ငိုၼ်း။
  • ပေႃးဢဝ်ၸႂ်ႉၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ တင်း ၸဝ်ႈၶွင်ဢဝ်ဢရေးလႆႈဢေႃႈ။

ဢမ်ႇၽွပ်ႉ