သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်

ငဝ်ႈၸုိင်ႈၸုမ်းၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇတႆးၽၢႆႇၸူမ်ၼမ်ႉ(ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း)ငဝ်ႈၸုိင်ႈၸုမ်းၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇတႆးၽၢႆႇၸူမ်ၼမ်ႉ(ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း)

တွင်ႈထၢမ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဝဵပ်ႉၼႆႉsainmarnaung.san@gmail.com

ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းပဵၼ် ငဝ်ႈၸုိင်ႈၸုမ်းၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇတႆးၽၢႆႇၸူမ်ၼမ်ႉ(ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း)

ပိုၼ်ႈၽႄ