သမ်ႇမႃႇၵျၢမ်းလိၵ်ႈ

Shan Bible Icon

ၽၢတ်းဢၢၼ်ႇသမ်ႇမႃႇၵျၢမ်းလိၵ်ႈထႃႇဝရႃႉၽြႃး

 

 

 

ပိုၼ်ႈၽႄ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.