ၵႃႇတုၼ်း လွင်ႈဢၼ်မီးၼႂ်းၵျၢမ်းလိၵ်ႈ

လုၵ်ႈၸႆၢးဢၼ်ႁႆၢၵႂႃႇ

ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသူင်ႇၸဝ်ႈယေႇသုၶရိၸ်ႈ

ပိုၼ်ႈၽႄ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.