လုင်းလႅင်းပိူင်းႁေႃးတြႃး 1-20

 • 001. လွင်ႈၽၢၼ်ႇသၢင်းႁဵတ်းပဵၼ်

 • 002.ၵူၼ်းတူၵ်ႉၸူမ်ၼႂ်းဢပႅတ်ႈ

 • 002. ၵႃႇဢိၼတင်းဢႃႇပေႇလ

 • 002. လွင်ႈဢၼ်ၼမ်ႉထူမ်ႈ

 • 005.လွင်ႈႁေႃလူင်ပႃႇပုလူၼ်ႇလႄႈ ၽႃႇသႃႇပေႃႇပဵၼ်မႃး

 • 006. ၽြႃးလိၵ်ႈဢဝ်ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ

 • 008.ဢၶွၢင်ႉလုၵ်ႈတူၼ်ႈ

 • 009.ၶႆၢယူဝ်းသႅပ်ႈထိုင်မိူင်းဢေးၵျိပ်ႉ

 • 010. ယူဝ်းသႅပ်ႈလႆႈယူၼႂ်းထွင်ႇ

 • 012.ယူဝ်းသႅပ်ႈဝၢင်းၶွၢင်းပၼ်ပီႈၼွင်ႉမၼ်း

 • 013.ဢသၢၵ်ႈတၼ်းယႃႇၵူပ်ႈတင်းယူဝ်းသႅပ်ႈ

 • 015. ၽြႃးႁွင်ႉဢဝ်မူဝ်းသေႇ

 • 016.ၽေးတုၵ်ႉၶၼႂ်းမိူင်းဢေးၵျိပ်ႉ

 • 005.Why in the world are so many languages.

 • 011.Joseph was appointed as prime minister.

 • 014.Joesph is the underlying aim of Jesus Christ.

 • 018.God gave the 10 Commendments to Israel.

 • 17 Israelites out of slavery and through the Red Sea.

 • 07 Test the faith of Abraham to sacrifice Isaac.